Nepal Lipi Online, the World's 1st online bulletin in Nepal Scripts since 1130 NE (2009 AD) विश्वको सर्वप्रथम नेपाललिपि अन्लाइन् बुलेटिन्
Nepal Lipi Online, the World's 1st online bulletin in Nepal Scripts since 1130 NE (2009 AD) विश्वको सर्वप्रथम नेपाललिपि अन्लाइन् बुलेटिन्

HOME (मूपाना)

Welcome to Nepal Lipi Online (NLO)! 
नेपाललिपि अनलाइनय् लसकुस दु

(This website can be read in Nepal Lipi. To do so, you need to install Nepal Lipi font. Check out for it on the right column of this website.)

नेपालभासँ नेपाललिपिँ हे ब्वने च्वये यायेनु अभियानया ह्नूगु पलाः। 

ने.सं. ११४० चिल्ला १३ ह्नु सनिवाः
येँ, नेपालमण्डल - झीगु नेपालभास नेपाललिपिँ च्वये ब्वनेनु धैगु अभियानया मेगु पलाकथँ नेपाललिपिँ सफू च्वया पिकायेगु अभियान न्ह्याकीगु दु । थ्व ज्याय् गुहालियाये न्ह्यापिसँ नेपाललिपि ज्याकुथी स्वापु तयादिसँ।
फेसबुकय् नेपाललिपि गथे च्वयेगु सीके (How to write Nepal Lipi online and SNS like Facebook, and Word)

फेसबुकय् नेपाललिपि गथे च्वयेगु गथे? सीके ।(Here is how to do it.)
1. Make sure your computer system has Nepali fonts such as Mangal etc. and you can type it on Facebook and word.
2. Email to: nepal.lipi@yahoo.com or send a request to the Facebook account of Suwarn Vajracharya for Nepal Lipi   fonts.
3. Write your name, address and email in the request message.
I will send you three fonts:
a) Nepal Lipi Unicode
b) Noto Sans Newa (both for online and SNS) and
c) Nepal font for Word, Excel and Power Point use.

These fonts are free of charge.
4. Once you have received the fonts, copy paste them on your fonts folder. Install them on your computer font folder.
5. How to type Nepal Lipi online or on SNS like Facebook?
a) Copy a converter link below for Devanagar to Nepal Lipi:
http://www.hamroschool.com/a.php
b) Write a message you wish such as ज्वजलपा, लसकुस, सुभाय् in Devanagar on the converter, it will convert them as   in Nepal Lipi font. Cheers, you got it!
c) Copy paste them on Facebook, Tweeter or any other online, and post them. Anyone, who follows this procedure will see Nepal Lipi online and the SNS.

For writing Nepal Lipi on Word, Excel or Power Point:
Type any message you wish in Devanagar font, highlight and convert them into Nepal font, your message will be converted into Nepal Lipi.

Congratulations!

FEEDBACK:
Use our Nepal Lipi font online, SNS and word. Let me know how they work on your computer. Please share this Nepal Lipi fonts freely, but please let us know their names, address and emails for our record.
- Suwarn Vajracharya
For Nepal Lipi Online (NLO) and
Nepal Study Center Japan (NSCJ)
www.nepal-lipi.webgarden.com Email: nepal.lipi@yahoo.com
NS 1140 Kachhala 17 (AD 2019.11.15) 

 
नेपाल संवत ११३४ ह्नूदँया भिन्तुना

नेपाल संवत ११४० ह्नूदँया लसताय् सकसितँ दुनुगलँ निसे भिन्तुना दु। थुगुसीया झीगु दँपौ सम्पादन भचा लिपालाना च्वंगु दु। याकनय् पिहाँ वैगु दु। 
नेपाल संवत ११३९ ह्नूदँया भिन्तुना

नेपाल संवत ११३९ ह्नूदँया लसताय् सकसितँ दुनुगलँ निसे भिन्तुना दु। नापँ झीगु थुगुसीया दँपौ डा. पद्मरत्न तुलाधरयात देछानागु जुल।दपौँ स्वयेत थन तियादिसँ।दँपौ स्वयेत थन तिया दिसँ । पुलाँगु ल्याया डािजेस्ट स्वयेत OUR PUBLICATIONS दुस्वः झास / बिज्याहुँ।
 
NLO 1139 digest

NLO 1139 digest

Published in tribute to Dr. Padma Ratna Tuladhar
नेपाल नगुमा  जिगु नगुमा छताजि ह्नूगु लूखँया नेपाल नगुमा पिदन 
(Nepal Calendar – My Calendar: A New Concept of Using Nepal Calendar Launched)
Nepal Calendar

Nepal Calendar

Nepal Calendar - My Calendar - Model calendar of Riju Shrestha
येँ  ने.सं. ११३८ पोहेला १३ (आइतवाः)
नेपाल देसया मौलिक नगुमाकथँ हनावया च्वंगु नेपाल नगुमा छेलेगु छगु ह्नूगु लूखँ कथँ
 नेपाल नगुमा  जिगु नगुमा नामँ नेपाल नगुमा पिहाँ वःगु दु ।थ्व नगुमा, ह्मिगः सनिवाः स्वनिगःया थक्बातय् (थानकोट्) जूगु हलिं नेवाः इंलिस् ब्वनेकुथिया ञादँ बुह्नि हनेगु ज्याझ्वलय् पिदंगु जुल । हलिं नेवाः इंलिस् ब्वनेकुथिया नकिँ (अध्यज्ष) शृजना श्रेष्ठ मयेजुँ कम्पूटरया बटन् तिया "नेपाल नगुमा - जिगु नगुमा"या उलेज्या याना दिल ।शृजना श्रेष्ठ मयेजुया नायसुइ ह्न्यागु थ्व ज्याझ्वलय् हलिं नेवाः गुथिया नायः शान्त प्रकास श्रेष्ठजु मूपाहाँकथँ झायादीगु थ्व ज्याझ्वलय् गुथिया दुजः भाजु मयेजुपिँ नापँ ब्वनेकुथिया मस्तय् आपालँ माँअबुपिसँ ब्वतिकै दिल ।

नेपाःमिया दथूइ विस्कँयाना युवातय् दथुइ नेपाल नगुमा छेलेगु बानि दयेकेगु लक्ष तया पिदंगु थ्व नगुमाय् मस्तेत नेपालभास स्येनेगु ज्याय् योगदान बिया च्वनादीह्म मयेजु रिजु श्रेष्ठ यात हनेकथँ थ्व नगुमाया मोडेलकथँ ल्येया तःगु दुसा, आ छिगु थःगु हे नेपाल नगुमा दयेके फैगु दु । थुकथँ थःगु नेपाल नगुमा  जिगु नगुमा दयेका छेले यःपिसँ नेपाललिपि अनलाइन् यात स्वापू तै दियेफु । झीतः स्वापु nepal.lipi@yahoo.com खः ।वया ह्नापाँ नेपाल नगुमा  जिगु नगुमा या मोडेल नगुमा स्वयेतः थन तिया दिसँ 
Nepal Calendar

Nepal Calendar

was launched by Halin Newa English School Chair Srijana Shrestha by switching on the button on the Nepal Lipi Online website.
HNES Chair

HNES Chair

speaking after the launching of the "Nepal Calendar - My Calendar."
5th Anniversary

5th Anniversary

of the HNE School was chaired by Srijana Shrestha flanked by Halin Newa Guthi President Shanta Prakash Shrestha, General Secretary and school prinipal Riju Shrestha
Participants

Participants

included HNE School students' parents and supporters
नेपाल नगुमा जिगु नगुमा, नेपाल नगुमा छेलेगु छताजि ह्नूगु लूखँ
(Nepal Calendar – My Calendar : A New Concept of Using Nepal Calendar)

येँ ने.सं. ११३८ पोहेला ११ (मंगलवाः)
नेपाल देसया मौलिक नगुमाकथँ नेपालय् हनावया च्वंगु नेपाल नगुमा यात छेलेगु लक्षकया छगु ह्नूगु लूखँ कथँ
नेपाल नगुमा जिगु नगुमा नामँ नेपाल नगुमा पिहाँ वयेतेंगु दु । थ्व हे पोहेलाया १२ (द्वादसि) सनिवाः कुह्नु जुइगु हलिं नेवाः गुथिया ज्याझ्वलय् थ्व नगुमा पिथनीगु दु । झी नेपाःमिया दथूइ विस्कँयाना युवातय् दथुइ नेपाल नगुमा छेलेगु बानि दयेकेगु थ्व लूखँया लक्ष खःसा, नेपालभास माँभासकथँ ह्लाइपिँ मस्तेत नेपालभास स्येनेगु ज्याय् योगदान बिया च्वनादीह्म मयेजु रिजु श्रेष्ठ यात हनेकथँ थ्व नगुमाया मोडेलकथँ ल्येया तःगु दु । थथे थःगु हे नेपाल नगुमा दयेका छेले यःपिन्तः थुकीँ गुहालि जुइगु अनुमान दु। थथे नेपाल नगुमा जिगु नगुमा दयेका छेले यःपिसँ, नेपाललिपि अनलाइन् यात स्वापू तै दियेफु । झीतः स्वापु तयेतः थन तिया दिसँ । वया ह्नापाँ नेपाल नगुमा जिगु नगुमा या मोडेल नगुमा स्वयेतः थन तिया दिसँ
___________________________________________________________________
देसय् ञंक थथे हन नेपाल संवतया ह्नूदँ ११३८

येँ ने.सं. ११३८ कछला १

थौँ नेपाल संवत ११३८ दँ क्यंगु ह्नूदँ। ह्नूदँया लसताय् थौं देसय् ञंकभनँ थीथी ज्याझ्वः याना हन। नेपालभास अनलाइन् पौ एन्.ओ.एन् कथँ, येँय् नेपाल संवत राष्ट्रीय ह्नूदँ समारोह समिति ११३८या ग्वसालय् बसन्तपुरं भिंतुना सांस्कृतिक रालि पिथनाः येँया थःने व क्वःने चाःहिलेधुंकाः हाकनं बसन्तपुरय् मुना भिंतुना सभा जूगु दु। उगु सभाय् मूपाहाँ कथं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा झाया दीगु खःसा, वयकलँ ह्नूदँया लसताय् सकल नेपाःमिपिन्त भिंतुना देछाना दीगु दु।


थिमी जूगु ह्नूदँ हनेगु सभानँ प्रधानमन्त्री देउवाया मूपाहाँसुइ जुल । शंखधर चुकय् जूगु ऊगु सभाय् प्रधानमन्त्रीँ शंखधरया झ्वाताय् स्वाँमाः क्वखायेका भिन्तुना देछाना दिल । नापँ यलय् नँ, प्रधानमन्त्रीया मूपाहाँसुइ ह्नूदँया भिन्तुनेगु सभा जुल ।

नापँ किपू, तोखा, भोत, फम्पि, येँ पश्चिम भेग, थेचो, सुनागु, बरेगां, खोना, बुंग इत्यादी थासय् ह्नूदँया लसताय् थीथी ज्याझ्वः जूगु दुसा, स्वनिगलँ पिने धरान, धनकुटा, बीरगञ्ज, हेटौंडा, चितवन, पोखरा इत्यादी थीथी जिल्लाय् नेपाल संवत ११३८या ह्नूदँ तःजिक हंगु बुखँ एन्.ओ.एनँ इनातःगु दु।
ने.सं. ११३८

ने.सं. ११३८

प्रधान मन्त्री देउवाया मूपाहाँसुइ नेपाल संवत ११३८ न्हूदँया भिन्तुना ज्याझ्व (किपा - एनओएन अनलाइनपौ)
This photo of

This photo of

an earliest dated illuminated Nepal Lipi manuscript at Cambridge University Library was provided by Prof. Gautama Vajracharya, USA.
Jwajalapa (In Nepal Bhasa: Hello)!
    Nepal Lipi refers to the script originated in Nepal some thousands years ago. It has been used to write Nepal Bhasa, the language of Nepal, Sanskrit, Pali, Maithil and several languages in the past. The present use is limited to the Nepal Bhasa.
    This website shares information, reading materials in Nepal Lipi online while it intends to provide support to publish materials in print. This website also provides self learning texts in Nepal Lipi and intends to support those wishing to learn and master Nepal Bhasa in its original letters, the Nepal Lipi online and in print as well.
    This is an open public portal, in which anyone interested can help self by learning and help others by teaching. This is a small effort by a Nepalese academic who formed the Nepal Study Center, Japan (NSCJ) with a small team of scholars dedicated to promote classics of Nepal that includes Nepal Bhasa and its original script, the Nepal Lipi. Please visit our pages and provide your feed back to us. Click here to visit NSCJ.
ज्वःजलपा !
ग्वःद्वःदँ ह्नापाँनिसेँ नेपालय् छ्येला वया च्वंगु आखयात नेपाललिपि धका धाइ । थ्व लिपि ह्नापा नेपालभास, संस्कृत, पालि, मैथिलभास नापँ मेमेगु भास च्वयेत छ्येला तःगु खः । थउँकह्नय् धाःसा नेपालभास च्वयेगु लागी जक छ्येला वया च्वंगु दु । 
     थ्व वेबसाइट् पाखेँ नेपाललिपिँ च्वयाःतःगु सुचँ, ब्वने ज्वलँ अनलाइनय् पिकना इनाबियेगु नापँ, प्रेसेय् मुद्रण याना पिकायेगु ज्याय् नँ गुहालि बियेगु जुइ। थ्व वेबसाइट् पाखेँ नेपाललिपिँ च्वयातःगु नेपालभास सयेकेगु ज्वलँत थथह्मँ ब्वनेत गुहालि यायेगु नापँ प्रेसेय् थाकेगु ज्यासँनं गुहालि यायेगु जुइ। 
    थ्व वेबसाइट् नेपाललिपि सयेके मँदुपिँ व सयेका मेपिन्त स्यने मँदुपिनिगु लागी चाकलँ (खुल्ला) सार्वजनिक पोर्टल खः। थ्व वेबसाइट्, नेपालदेसया मूलिपि नेपाललिपि नापँ नेपालभास दुथ्यागु पुलातन नेपाल विज्ञायात थकायेगु तातुनाँ छथ्वः विद्वानपिँ लिसे नेपाल अध्ययन मण्षल (NSCJ) दयेकुह्म, छह्म नेपाःमिया बःचाधंगु कुतः खः ।थनया पानाय् दुस्वः झाया / बिज्याना थ्व कुतः सुथाँ लाकेतः माःगु बिचाःनँ बियेफु ।
Happy New year 1137.jpg
नेपाल संवत ह्नूदँ ११३७ या भिन्तुना!
नेपाल संवत ११३७ दँ कछला १ (पारुँ) निसेँ ह्न्यागु ह्नूदँ सकलसित भीँ उसाँय्, सुख व संवृद्धिं जागु दँ जुयेमा धका भिन्तुना देछाना च्वना ।  
Happy New Year of Nepal Samvat 1137!

On the auspicious occasion of Nepal Era New Year 1137, the NLO wishes all of you for a happy, healthy and a prosperous New Year starting from the 1st of Kachhala 1137 (October 31, 2016).

Let's use

Let's use

Nepal Lipi, the original scripts of Nepal
नेपाललिपि छ्येलेनु।
नेपाललिपियात युनिकोडँ स्वीकृति बियेधुंकल ।आः झी यत्थे नेपाललिपि छ्येले जी धुंकल।वःड्, एक्सेल्, पावरपोइन्ट्, ईमेल्, वेब् साइटे् नेपाललिपि छ्येले जी धुंकल ।थथे यायेत झीके नेपाललिपि फन्ट इन्स्टल् याये जकमा ।नेपाललिपि फन्ट् छ्वया हयेतः ईमेल छपौ छ्वया दिसँ । ईमेल् थ्यनेवं फन्ट् छ्वया हयेगु जुइ । व फन्ट् छिगु कम्प्यूटरय् इन्सटल् याना दिसँ ।अले वेबसाइट, ईमेल, वर्डप्रोसेसर व मेमेगु सफ्टवेयरय् नेपाल लिपि छ्यले फै ।Contact us if you wish to have a free copy of Nepal-lipi.2 Unicode font.
DOWNLOAD  1.16MB
Download your free copy of Nepal Lipi Unicode font
Contact Us : nepal.lipi@yahoo.com
 

・To ask for a free copy of Nepal Lipi Unicode font
・To help improve this website
・To publish notices and news
・To publish your advertisments
・To be a sponsor of this website which is dedicated to promote and preserve Nepal's original script, the Nepal Lipi.
- Nepal Lipi Online (NLO), The World's First Online Bulletin in Nepal Scripts -
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one